بابک حمیدیان در فیلم رستاخیز دو نقش یزید بن معاویه و عبیدالله بن زیاد را بازی کرده است.