الطریحی، عضو شورای مدیریت فرودگاه نجف گفت: فرودگاه نجف بنا بر درخواست وزارت کشور، به زائران ویزای رایگان تقدیم خواهد کرد.

وی افزود: این تصمیم، تنها در ایام زیارت اربعین اجرا خواهد شد.

همچنین این خبر در سایت رسمی فرودگاه نجف و به نقل از مدیر این فرودگاه درج شده است.

گفتنی است به طور دقیق مشخص نشده چند روز ویزا به طور رایگان ارائه خواهد شد.