اسحاق جهانگیری عصر شنبه در جلسه کارگروه ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: امروز ما در منطقه‌ای قرارگرفته‌ایم که ناامنی از سر و روی منطقه می‌بارد.

وی ادامه داد: متأسفانه به نام دین و اسلام سر زن، مرد و کودک و انسان‌های بی‌گناه بریده می‌شود. یکجا جنگ شیعه و سنی و جای دیگر دعوای قومیتی به راه می‌اندازند.