گزارش «سایت تخصصی امام حسین علیه السلام» به نقل از الکفیل (سایت رسمی حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام)، پرسنل فنى و مهندسى و مجریان طرح توسعه حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام آینه کارى بخش داخلى سقف جدید صحن مطهر را آغاز کردند. مهندس ضیاء مجید الصائغ مدیر بخش مهندسى حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام پس از اشاره به این موضوع افزود: براى اولین بار در حرم مطهر حضرت عباس براى پوشش سقف هاى کاذب و آینه کارى صحن مطهر، پشم شیشه (Fiberglassهمچنین مهندس الصائغ خاطر نشان کرد: طرح تسقیف صحن مطهر حضرت عباس علیه السلام طبق برنامه از پیش تعیین شده و بدون ایجاد مزاحمت براى زائران محترم به صورت مرحله به مرحله اجرا می شود، و داربست ها پس از اتمام یک بخش به بخش دیگر منتقل شده و آینه کارى آن انجام می شود.

CNCمرحله آینه کارى سقف جدید حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام از سمت درب ورودى علقمى آغاز شده است.