کربلا تا شام را بیست روزه طی کردند... سر آورده بودند.