اصلا خوبی شما همین است، زندگی با یاد شما عادی نمی‌شود، مردگی نمی­شود، امروز با یاد شما گل‌های خانه را آب می‌دهم و سلام شما را به گل‌ها می‌رسانم. به یاد همان گل‌ها که در کربلا پرپر شدند...

امروز به یاد گل‌های گم نام کربلا عاشورا می‌خوانم.

می خواهیم از یک ذی الحجه تا عصر عاشورای حسینی باهم قرار بگذاریم...
چهل روز زیارت عاشورا و سلام به ارباب
به همدیگر یادآوری می کنیم
به امید ظهور حضرت حجت

اول ذیحجه: شروع...