هزاران نفر از مردم لیبی در اعتراض به اقدامات وهابیت در این کشور تظاهرات کردند.

   گروهک های وهابی همچنین در شمال مالی و اخیرا در لیبی به آثار اسلامی این کشور حمله و این آثار را تخریب کردند.

   هزاران لیبیایی علیه وهابیت دربرابر ساختمان کنگره ملی طرابلس تظاهرات کردند. این تظاهرات در اعتراض به اقدام وهابیون در تخریب اماکن مقدس و دینی لیبی و آثار اسلامی انجام گرفته است.

   تظاهرکنندگان شعارهای «ابزار ساخت برای ساخت نه برای تخریب و ویرانی» و «کشورما کشور علما و صالحان» سردادند. گروهک های وهابی همچنین در شمال مالی و اخیرا در لیبی به آثار اسلامی این کشور حمله و این آثار را تخریب کردند.