محبتی از تو در دل ماست که خاموش شدنی نیست...
گواهش همین شب های جمعه
که دلمان کربلاست...