به گزارش کرب و بلا، آسمان نجف اشرف و بارگاه منور علوی از چند روز گذشته بارانی و در ساعاتی نیز با غبار و مه غلیظ همراه شده است و زائران و مجاوران در فضایی خاص به عرض ارادت و زیارت به ساحت مقدس امیرمؤمنان پرداختند.