تصاویری از این گردهمایی بزرگ مسلمین تهیه شده که نشان‌گر روحیه وحدت همه مردم در مناسب‌ها است.