مردم شهر حلب برای در امان ماندن از تک تیراندازهای گروه های مسلح در این شهر از اتوبوس های از کار افتاده به عنوان سپر دفاعی استفاده می کنند.

این سپر های دفاعی برای در امان ماندن کودکان و نیز سایر افراد به هنگام رفت و آمد در محله های درگیری در این شهر در نظر گرفته شده است.