یکی از این پروژه ها که اکنون در آستانه اتمام به سر می برد، پروژه احداث بیمارستان تخصصی الکفیل است که این آستان آنرا با هدف ایجاد بیمارستانی نمونه چه از لحاظ سازه و ساختمان و چه از لحاظ تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی تعریف و اجرا نموده است. 

پیشرفت عملیات اجرائی کل این پروژه اکنون بالغ بر 88 درصد است. 

دست اندرکاران اجرائی پروژه، میزان پیشرفت بخش ساختمانی را 90 درصد و میزان پیشرفت تجهیزات و تاسیسات برقی را 100 درصد گزارش نموده است. 
این بیمارستان در 6 طبقه احداث و در مجموع 200 تخت بیمارستانی خواهد داشت. 
از سوی دیگر و بر پایه گزارش خبرنگار شبکه جهانی الکفیل از این بیمارستان، 90 درصد از تجهیزات بیمارستانی این بیمارستان وارد گردیده که برخی به انبار منتقل و برخی دیگر در حال نصب می باشند.