مسلمانان لبنان از گذشته ‌های دور با‌ وجود حاکمیت مسیحیان و کنترل عزاداری از طرف حاکمان وقت، با‌ تأثیرپذیری از ایران و عراق هم‌چنان به عزاداری می‌پردازند؛ تداوم این عزاداری‌ها سبب‌شد تا دولت مسیحی لبنان در سال ۱۳۹۳ هجری قمری برابر با۱۹۷۳ میلادی، روز عاشورا را برای اولین‌بار در تمامی نقاط لبنان و نهادهای دولتی، مؤسسه‌های ملی و بازار، تعطیل رسمی اعلام‌ کند. 
عزاداری‌ مسلمانان لبنانی در سال‌های اخیر آن‌چنان به شیعیان قدرت‌ داده که توانستند در مقابل ارتش اسرائیل به خوبی مقاومت‌ کرده و در حمله تابستان ۱۳۸۵این رژیم به لبنان، اشغالگران قدس را مفتضحانه شکست‌ دهند؛ این عزاداری‌ها همچنین سبب احیاء حق شیعه در مجلس و دولت لبنان شده ‌است.