من همن کلاغ آخر قصه ام که به خانه اش نرسیده...
و تو همان (یکی بود) اول قصه هایی...
و در پاسخ سوال( خانه ی دوست کجاست؟)
دل داد می زند کربلا و اشک خاک را گِل می کند...
سلامی از کلاغ رو سیاه به درمان تمام غصه ها